TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Kuruluş Tarihi: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2014-2015 öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Programın tanımı: Sağlık hizmetlerinin multidisipliner yapısı içerisinde bilgi-belge hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin eğitim aldığı bu program; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektedir.

Programın Amacı: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı; çalıştığı sağlık sektöründeki birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık personeli veya teknikerlerini yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda sağlık kuruluşlarında hasta kabul ve dosya işlemlerini, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemleri gibi sekretarya hizmetleri üzerine kapsamlı bir eğitim vermekteyiz. Bu bölümden mezun olan bireylerin tıbbi araştırmalarda da önemli rol oynayacak donanımda olmalarını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, bölüm amaçlarımızdan biri de tıp ve sağlık teknolojilerinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derleyebilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen ve bu yolla araştırıcıların hizmetine sunabilen sağlık çalışanları yetiştirmektir.

Programın Vizyonu: Bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.

Programın Misyonu: Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

Tıbbi Sekreter Kimdir?: Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Mezunların İstihdam Koşulları: Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanı verilir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları; üniversite, devlet ve özel hastanelerde, sağlık ocakları ve özel kliniklerde “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri” olarak görev yapabilir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Programdan mezun olanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olup, sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptirler. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeni ile iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de istihdam alanları içerisindedir.

Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.

Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.

Üst Programlara Geçiş Olanakları:

-İşletme

-Sağlık İdaresi

-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-Sağlık Kurumları Yöneticiliği

-Sağlık Yönetimi bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Program İle Elde  Edilecek Kazanımlar:

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini tanımlar.

Temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine sahip olur.

Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.

Alanındaki literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

Alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahip olur

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

Alanındaki uygulamalar için gerekli olan bilgisayar programlarını, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanır.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır

Alanında öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.

Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir